Skip to main content

Datum/Tid
2019-11-28
16:00 - 22:00


Följ med Sydljus till Helsingborg och lär känna den nya stadsdelen Oceanhamnen, samt titta närmre på den nya belysningen på Rådhuset och Tullhuset. Därefter fortsätter vi till Ängelholm och tittar på olika typer av brobelysning.

 

Järnvägsgatan

 

I Oceanhamnen i Helsingborg planeras för en ny stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet. Allt byggt med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet.

Oceanhamnen

Ett promenadstråk längs kajerna ska bli en förlängning av stadens centrala kajpromenad, medan en gång- och cykelbro mellan Oceanhamnen och Helsingborg C ska göra det lätt att ta sig mellan Oceanhamnen och centrum.

Oceanhamnen ska bli en stadsdel byggd på öar, med kvaliteter utöver det förväntade. Området kompletterar stadskärnan med attraktiva, vattennära bostäder och kontor. Mötesplatser längs kajer, på torg och i parker bidrar till att skapa liv och rörelse i området.

Den industriella hamnen förvandlas till en spännande stadsdel där detaljer från hamnverksamheten stärker områdets karaktär och påminner om områdets historia.

 

Ny fasadbelysning på Rådhuset i Helsingborg.

Rådhuset

Redan 1996 utfördes en belysningsinstallation på Rådhusets torn. Åren har gått och denna belysning har tjänat ut och när en ny fasadbelysning skulle installeras ville staden att inte bara tornet utan även övriga delar av den vackra byggnaden skulle belysas. Illuminationen av tornet har varit tilltalande men byggnaden innehåller en mängd andra intressanta detaljer som tyvärr försvunnit under dygnets mörka delar men som även de förtjänar att lyftas fram.

Eftersom byggnaden är K-märkt har möjligheterna varit väldigt begränsade. T ex har det bara tillåtits att montera några få armaturer på fasaden och då endast under förutsättning att dessa är i specialfärg och att installationerna är varsamt utförda för att inte synas eller förstöra byggnadens unika tegel-, kalkstens- och granitdetaljer.

 

Gamla Tullhuset i Helsingborg, vid Hamntorgets södra sida uppfördes 1838 som varmbadhus. Tullverket som var i behov av en byggnad nära hamnen köpte senare huset. Byggnaden genomgick en total om- och tillbyggnad 1886–87. År 1910 tillkom flyglarna och huset har senare byggts om flera gånger och använts för olika ändamål.

Tullhuset

Tullverket stannade kvar till 1940. Även SJ-gods (ASG) och restaurang Wimpy har funnits i huset. Vidare har det tjänat som passagerarterminal för olika färjor. Andra våningen var under 1800-talets senare del inrättad som stadens solennitetssal, d.v.s. festsal.

I Helsingborgs stads bevarandeprogram för stadskärnan från 2002 klassificeras byggnaden som ”särskilt värdefull bebyggelse”, och då tidens tand hade satt sina spår på fasaden har det genomförts en fasadrenovering för att återställa den till ursprungligt skick, samt kompletterats med fasadbelysning för den pampiga byggnaden.

 

 

Genom Ängelholm rinner Rönne Å och delar upp staden i två delar, vilket inneburet att man behövt anlägga ett antal broar för gång-, cykel-, bil- och tågtrafik som försetts med brobelysning.

Tullportsbron

Här återfinns bl.a. den nybyggda Tullportsbron som är en gång-/cyklevägsbro som förbinder centrum med Hälsostaden. Förutom en funktionell belysning har bron även försetts med en dekorativ belysning som framhäver brons utformning samt en effektbelysning som ger möjlighet till variation av färgteman.

Pyttebron

En annan bro är den gamla järnvägsbron Pyttebron som på senare år använts som gång-/cykelvägsbro. Kommunen planerade för att ta bort bron, men detta skapade en folkstorm bland innevånarna. Istället rustades bron upp och försågs med ny belysning, även här en kombination av funktionell och dekorativ belysning som lyfter konstruktionen.

 

Program

16:00 Samling vid Malmö C, ingången mot Skeppsbron

16.08 Avresa från Malmö C, med Öresundståg 1068

16:55 Samling vid Stadsbyggnadskontoret, Järnvägsgatan 22, Helsingborg

17.00 Oceanhamnen, Sara Schlyter, Stadsmiljöavdelningen

Promenad, där vi ser ut över Oceanhamnen, och därefter går Järnvägsgatan/Drottninggatan upp och hör Björn Johansson, Helsingborgs Stad, berätta om den nya gatubelysningen

Rådhuset, Jens Wiberg, Elteknik Helsingborg

Tullhuset, Jens Wiberg, Elteknik Helsingborg

18.53 Avresa från Helsingborg C, med Öresundståg 1080

19.16 Ankomst och promenad till Tullportsbron, Ängelholm

Brobelysning, Rickard Dahl, Ängelholms kommun

Promenad vidare till Pyttebron, Ängelholm

Brobelysning, Rickard Dahl, Ängelholms kommun

20.41 Avresa från Ängelholm station, med Öresundståg 1111

21.51 Ankomst Malmö C

Resor ingår och under mötet serveras kvällsmat.

 

Datum:
28 november 2019

Plats:

Samling vid Malmö Central, alternativt Stadsbyggnadskontoret, Helsingborg. Vid anmälan, ange var du ansluter.

Pris:

Medlem 150:-
Icke medlem 300:-

Transport:
Gemensam transport via tåg och däremellan promenad.

Sista anmälningsdag: 26 november.

Anmäl dig gärna tidigare, det underlättar vår planering.

Återbud meddelas till Rolf Tallberg (se adress nedan).

Anmälan enligt nedan.

Du får automatisk bekräftelse på din anmälan.

Kontaktpersoner:
[Rolf Tallberg: r.tallberg51@gmail.com] [Ingvar Eriksson: eriksson.ingvar@gmail.com]

Styrelsen för Sydljus hälsar alla hjärtligt välkomna!

Anmälan

Anmälning öppnar snart