Skip to main content

sydljus_liten_transparent

Förslag till dagordning vid årsmöte med

Sydljus, Sydsvenska belysningssällskapet

 

Torsdagen den 14:e mars 2019 på Rådhuskällaren, Stortorget, Malmö.

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande, sekreterare och justerare/rösträknare för mötet.
 3. Godkännande av föredragningslista samt röstlängd.
 4. Frågan om kallelse till årsmötet skett enligt stadgar.
 5. Anmälan om verksamhetsberättelse.
 6. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultat.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 10. Anmälan om styrelsens budget för det nya verksamhetsåret.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av antal ledamöter.
 13. Fastställande av ersättningar.
 14. Val av ledamöter till styrelsen samt utse ordförande.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av ledamöter till valberedningen samt utse sammankallande.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsmötet avslutas.

Förslag till dagordning 2019-03-14

Leave a Reply